fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A Gáspár Medical Center Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1085 Budapest, József körút 37-39. 2/10; adószám 32063491-1-42; cégjegyzék szám: 01-09-405006) által nyújtott humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez.

Általános rendelkezések

A Gáspár Medical Center – a továbbiakban: Szolgáltató – magán térítéses (nem társadalombiztosítás által finanszírozott) fogorvosi ellátást, humán járó beteg szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, egészségügyi szolgáltatás nyújtó gazdasági társaság, mely a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, rendelkezik. A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló illetve alkalmazotti jogviszonyban levő fogorvosok, fogszakorvosok, orvosok, asszisztensek, szájhigiénikusok, fogtechnikusok, egyéb dolgozók a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenységük folytatásához kapcsolódóan orvosi és egészségügyi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, amely az érdekkörükben eljárókra is kiterjed. Szolgáltatásaink közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhatnak.  A Megrendelő/Páciens – a szerződést kötő páciens – továbbiakban együttesen a Felek – között létrejött fogorvosi, fogászati, orvosi, egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános, a szolgáltatói szerződésben külön nem szabályozott feltételeire a jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF – foglaltak az irányadóak. A Megrendelő/Páciens az Anamnézis lap aláírásával az Árlista, az ÁSZF és az Adatvédelmi szabályok megismerését és elfogadását is beleértve, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Továbbiakban a kezelési és költségterv, árajánlat elfogadásával, a kezelés megkezdésébe való beleegyezésével, írásbeliség esetén aláírásával ismételten is elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, társadalombiztosítási ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati, orvosi, egészségügyi ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól a kezelési szerződés elfogadásával vagy aláírásával (anamnézis lap, beleegyező nyilatkozat, betegtájékoztató, tájékoztató és beleegyező nyilatkozat, kezelési és költségterv, árajánlat stb.). Az ÁSZF alkalmazandó a felek által kötött, fogászati (szájsebészeti), fogtechnikai, orvosi, egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi megállapodás, szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén az írásos beleegyezést igénylő beavatkozásokhoz a törvényes képviselőjének aláírása, írásbeli beleegyezést nem igénylő esetekben hozzájárulása szükséges.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Szolgáltató weboldalán (https://gasparmed.hu) történő közzététellel válik hatályossá, valamint megtekinthető a rendelő recepcióján.

Az ÁSZF 2018.01.01. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes.

Jelen ÁSZF módosítva: 2022.09.09.

1. A kezelési szerződések feltételei:

 1. A Felek a Megrendelő által választott fogorvosi, fogászati, orvosi járóbeteg-ellátási, egynapos sebészeti és egyéb egészségügyi szolgáltatást, és azok tartalmát jelen ÁSZF feltételei és a Tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok és egyéb tájékoztató anyagok együttesen határozzák meg.
 2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, fogorvosok, orvosok, szakorvosok, szakasszisztencia, alkalmazottak és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai- és egyéb anyagokat, illetve humán erőforrást.
 3. A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő az első konzultáció alkalmával vagyis a rendelőben az első megjelenésekor az Anamnézis lapot ( ÁSZF-re, Árlistára és Adatvédelmi szabályokra való kitétellel, azokat is beleértve) aláírja. Ezt követően a Megrendelő szabad önrendelkezési joga biztosítása mellett, vagy egyedi konzultációt követően, vagy árajánlatban, kezelési és költségtervben foglalt feltételekkel, a kezelést megkezdheti. Az Anamnézis lap aláírása tehát egyben a nyilvános Árlistában foglalt díjak, az ÁSZF valamint az Adatvédelmi szabályok elfogadását is jelenti. A részletes Árkönyv (árlista), az Adatvédelmi szabályokat tartalmazó dokumentum és az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a recepción megtekinthetőek. Az ÁSZF-et a Páciens a kezelési szerződés (betegtájékoztató, tájékoztató és beleegyező nyilatkozat, stb.) aláírásával egyidejűleg magára nézve az ebben foglalt feltételekkel kiegészítve is kötelezőnek ismeri el, egyben kijelenti, hogy a tartalmát megismerhette és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 4. Szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi és egyéb beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz (a Páciens részére „közvetített szolgáltatásként” közvetíti), akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
 5. Megrendelő – a szerződéstől eltérő – egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.
 6. Amennyiben a Megrendelő a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a szolgáltatót, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2. A szolgáltatás ellenértéke:

 1. Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, költségeiről a Megrendelőt weboldalán és a rendelőben megtekinthető árlistával tájékoztatja. Összetett, hosszabb kezelési időt vagy a mindennaposnál nagyobb értékű beavatkozások, munkák esetén személyre szabott árajánlattal is tájékoztathatja. Mivel a Szolgáltató a szolgáltatást a társadalombiztosítás által nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért a szolgáltatás díjköteles. Megrendelő páciens a szolgáltatás igénybevételekor hatályos, aktuális kezelési díj összegét az Anamnézis lap aláírásával valamint az előjegyzési és kezelési időpont kérésének időpontjában az időpont egyeztetésével is egyben elfogadja.
 2. A Szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a Szerződésben, illetve az egyes kezelések befejezésekor kerülnek aktuálisan rögzítésre, számlázásra. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során, ahhoz kapcsolódóan a kezelőorvos további szolgáltatások igénybevételét javasolja, úgy ezen szolgáltatásokat a Megrendelő igénybe veheti és azok teljesítése után a szolgáltatások árjegyzék szerinti további díját megfizeti, melyekről előzetesen tájékoztatást kérhet a kezelőorvostól, vagy a Szolgáltatótól.
 3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai vagy egyéb anyag, eszköz, az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezelés napján fizetendő.
 4. Fogtechnikai vagy egyéb anyag, eszköz, szolgáltatása esetén, altatásos műtétek előjegyzésekor ezek költségeinek általában 50%-a vagy maghatározott része előre, megrendeléskor, a fennmaradó hányada pedig az anyag beépítésekor vagy a kezelés elvégzésekor fizetendő.
 5. Az árajánlat és a szerződés alapján megállapított díj- és anyagköltségek egyéb rendelkezés hiányában 30 napig érvényesek (amennyiben az árajánlaton más nem szerepel), ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül a Szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai, anatómiai okok miatt, előre nem látható többlet vagy elmaradó beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is. A Kezelési és költségterv, árajánlat készülhet magyar forintban, euróban vagy más fizetőeszközben, melynek kiegyenlítése a kifizetés napján a recepción kifüggesztett érvényes átszámítás szerint történik.
 6. A Szolgáltató a közzétett árlistát (Árkönyv) jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árlista szerinti díjak a weboldalon és a recepción történt közzétételét követően hatályosak. Az árlista módosítás a már korábban igénybe vett szolgáltatás díját nem érinti, az érvényességi időn belüli árajánlatokat nem érinti.
 7. A Szolgáltató által kínált akciós, promóciós árú szolgáltatások kizárólag a megjelölt időszakra és feltételekkel érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak.

3. A kezelések megkezdése:

 1. Szolgáltatásainkat előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges igénybe venni! Előzetes időpontfoglalás kötelező! Sürgős esetben is szükséges időpontegyeztetés a sürgősség szempontjainak figyelembevételével. Időpontot telefonon, e-mailben vagy foglaljorvost.hu-n keresztül lehet igényelni. Fogászati, szakorvosi járóbeteg ellátásra, egynapos sebészi ellátásra, egészségügyi szolgáltatásokra a 1085 Budapest, József körút 37-39. 2/10-es szám alatt van lehetőség, kivéve foglalkozás-egészségügyi szakellátási szűrés vagy egyéb egyedi és speciális ellátás esetén, mely esetében külön szerződéses feltételekkel helyszínre történő kiszállás igényelhető.
 2. Az első konzultáció alkalmával fogászati kezelés esetén a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha Megrendelő rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát, amennyiben annak aktualitása, minősége a kezelőorvos megítélése szerint megfelelő. Általános orvosi és fogorvosi szolgáltatások igénybevétele esetén a Megrendelő köteles minden orvosilag releváns leletét Szolgáltató, vagy az általa képviselt kezelő orvos rendelkezésére bocsájtani, anamnézis lapot hiánytalanul kitölteni (mind betegségekre, mind gyógyszer szedésre, mind allergiára, általános állapotra vonatkozóan). Ha a Megrendelő a dokumentációt, a röntgenfelvételt is ideértve a gyógykezelése érdekében eredeti formában átadja a Szolgáltatónak, az az egészségügyi dokumentáció részévé válik és azt eredeti példányban már nem kaphatja vissza, csak másolatban, vagy arról készült lelet formájában. Igazságügyi orvosi vizsgálat esetén a Szolgáltató másolatot készít és az eredeti dokumentációt visszaadja Megrendelő részére.
 3. Megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására. Nem valós adatok, vagy adatok eltitkolása (gyógyszerszedés, más betegségek, személyes adatok stb.) esetén a Megrendelőt az ebből eredő esetleges problémákért, károkért felelősség terheli.
 4. Más intézményben végzett előzetes állapotfelmérés és kezelési terv alapján nem végzünk kezeléseket!

4. Betegtájékoztatás:

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes Szolgáltatások igénybevételéhez egy vagy több előzetes, írásba foglalt tájékoztatás, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő nyilatkozat elolvasása, megértése, elfogadása, beleegyezés aláírása válhat szükségessé. Ezen szolgáltatások/beavatkozások a Megrendelő kifejezett kérésére végezhetők el, melynek kinyilatkoztatása a dokumentáció kézjegyével/aláírásával történő ellátása biztosítja Szolgáltató számára.
 2. Megrendelő bármely szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatásban részesül az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a kezelőorvos által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató és beleegyező nyilatkozatban foglaltak alapján kijelenti, hogy kellően elegendőnek tartja a kapott tájékoztatást, aláírásával elismeri, hogy további tájékoztatási igénye nincs.
 3. Amennyiben a Megrendelő megtagadja az adatszolgáltatását egészségi állapotáról, nem valós és teljes körű tájékoztatást ad, vagy nem írja alá a Szolgáltató által kért nyilatkozatokat, abban az esetben Szolgáltató megtagadhatja az ellátást, illetve amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Pácienssel szemben érvényesítheti.

5. Jogok és kötelezettségek:

 1. A kezelések során a Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért és technikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett, illetve mely anyagok felhasználásra, felbontásra, megrendelésre kerültek. A kezelés megszakításából esetleg keletkező hátrányok a kezelés megszakítását kezdeményezőt terhelik.
 2. A szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni alapos indok esetén, a megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a megrendelő időben nem tesz eleget, vagy más alapos ok merül fel. Megrendelő elfogadja és köteles a Szolgáltató házirendjét betartani. Ez mind az orvosi rendelőkben, a műtőben, kórteremben, várószobában a Szolgáltató személyzetének kéréseit, utasításait köteles betartani.  A házirend és a személyzet utasításainak betartása a Megrendelőt kísérő személyekre is vonatkozik. Ezekben az esetekben, a megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 3. Megrendelő a járóbeteg ellátás keretében történő időpont foglalást/kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal (minimum 24 óra) kötelezettség nélkül lemondhatja, térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000Ft/alkalom rendelkezésre állási díjat megfizetni. Ez alól kivételt képez az előre nem látható ok vagy váratlan körülmény (váratlan betegség, haláleset, baleset, stb.), mely külön kérésre méltányossági felülbírálás alá eshet. Altatásos beavatkozás esetén 2 munkanappal (minimum 48 óra) a kezelés előtt lehetséges a foglalás/kezelés kötelezettség nélküli lemondása. A foglalás/kezelés 2 munkanapon (minimum 48 órán) belüli lemondása 50.000 Ft rendelkezésre állási díj megfizetését vonja maga után.
 4. A szolgáltató jogosult az ajánlatot módosítani, amennyiben a megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt vagy előre nem látható rendkívüli körülmény jött közbe. A szolgáltató köteles a megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 5. A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében a Megrendelőt tájékoztatja Szolgáltatót, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, így különösen minden korábbi vagy időközben kiderült betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, vagy annak időközbeni változásáról. pld. vérhígító, vérnyomást befolyásoló gyógyszerek szedése, csontritkulással, kemoterápiával kapcsolatos készítmények stb. Továbbá egészségkárosító kockázati tényezőiről amelyek a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások biztonságos elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mind arra a tényre, körülményre (így különösen fertőző betegségekre, hepatitis, AIDS, covid, foglalkozás végzését kizáró megbetegedésére, állapotra, lezajlott radioterápiás, kemoterápiás kezelések, szervátültetés, pacemaker stb.), amely saját vagy mások egészségét, életét, vagy testi épségét veszélyeztethetik. Amennyiben a Megrendelő a fenti tájékoztatási kötelezettségének az Anamnézis lapon írásban nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, valótlan adatokat közöl, úgy az ebből eredő következményekért Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.
 6. A műtéti, illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl esetenként előre nem látható speciális panaszokat, tüneteket, következményeket okozó elváltozások is keletkezhetnek a Megrendelő által kért beavatkozás következtében, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik abban az esetben, amennyiben a szakma szabályai szerint járt el.

6. Fizetési feltételek:

 1. A kezelésekkel kapcsolatos kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya, egészségpénztár, átutalás, utalvány, stb.) és annak határidejét. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
 2. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni és igazolni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

7. Adatvédelem, tájékoztatás:

 1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat titokként kezelje, nyilvántartsa. Ezen adatok kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek, hatóságok részére adhatóak ki.
 2. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási és oktatási célokra felhasználja úgy, hogy a személyiségi jogok törvény szerinti tiszteletben tartása megvalósuljon.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi, orvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles.
 4. A Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató rendelőjében hang-, és képfelvétel készül. Egészségügyi Szolgáltató biztosítja a jogot a Megrendelő részére, hogy az ettől eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a Szolgáltató rendelőjében.
 5. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a szükséges szakmai eseményekről, kezelésekről, kontrollokról, aktuális hírlevelekkel, a Szolgáltató újdonságairól Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki, más célra nem használja fel. Szolgáltató Megrendelő adatait, vizsgálatait és kezeléseit, az idevonatkozó rendelet szerint az EESZT rendszerben rögzíti.
 6. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
 7. Szolgáltató az általa okozott kárért a törvényekben és jogszabályokban előírt módon és mértékben köteles helytállni.
 8. A további adatvédelemmel kapcsolatos információk a Szolgáltató weboldalán, az „Adatvédelmi tájékoztató” oldalon olvashatóak.

8. A Szerződés időtartama:

 1. Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

9. Garancia:

 1. A garancia érvényesítésének alapvető feltétele: az orvosi utasítások maradéktalan betartása. Így fogorvosi kezelések esetén például a megfelelő szájhigiénia, valamint az előírás szerinti vagy általánosságban a 3 havonta/fél évente/évente a Szolgáltató által személyre szabottan elrendelt és a rendelőjében elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat és a szükségessé vált kezelések időben történő és a szakmai előírásoknak megfelelő elvégzése.
 2. Jótállási feltételek:
  1. A fogorvosi kezelés befejezése után a páciens, legalább minimum egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen Szolgáltató rendelőjében minden évben, illetve kötelezően meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon. Követnie kell az ajánlott gondozási programot.
  2. A orvos/fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és fogászati kezelések esetében egyéni szájhigiéniai utasítások betartása.
  3. A fogorvosi kezelések esetében a páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás, egyéb orvosi utasítások teljes körű betartása.
  4. A fogpótlás esetén, annak rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
  5. A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
  6. Minden számla kiegyenlítésre került.
 3. Szolgáltató a pácienseinek nyújtott fogászati szolgáltatásokkal kapcsolatban:
 1. Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 3 év, préskerámia 2 év, cirkónium 2 év.
 2. Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.
 3. Implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemeire): 2 év.
 4. Fogtömésnél: 1 év garanciát vállal.
  1. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes fogászati megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre, valamint érvényét veszti az egyénre szabottan kötelezően a Szolgáltató által előírt rendszeres kezelések, kontrollok elmulasztása esetén.
  2. A garancia kifejezetten érvényét veszíti az alábbi esetekben:
   1. A páciens nem vesz részt a személyére előírt vagy évenkénti/fél vagy negyed évenkénti, esetenként havi Szolgáltató rendelőjében ellenőrző vizsgálatokon, kezeléseken, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot, nem tartja be maradéktalanul az orvosi utasításokat.
   2. A fogászati implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, gyulladása, meglazulása, elvesztése amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások, kezelések elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.
   3. A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt, nem felel meg az előzetesen felállított követelményeknek.
   4. A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások (csontra harapás, dió vagy magok törése stb.) , melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
   5. Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák. A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok, elesés, baleset okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
   6. Egészségromlására és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl.: fogcsikorgatás, rossz szokások, dohányzás stb.) vagy betegsége okoz
   7. A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
   8. Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
   9. Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
   10. A megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.
   11. A megrendelő a fogászati kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát.
   12. Ha a páciens dohányzik, kábítószert fogyaszt, alkoholista életmódot folytat.
   13. Ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül.
   14. Ha a megrendelő a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.
   15. A fogmű, fogpótlás elvesztése esetén
   16. Kopó alkatrészek időbeni cseréjének elmulasztása esetén pl.: kombi pótlások rögzítő elemei
   17. Fogsor alábélelés elmulasztása, bruxizmus (csikorgatás), progrediáló parodontitis (előrehaladó fogágybetegség) esetén
   18. Altatáskor a tubus okozta sérülésekre
   19. Ha panaszát haladéktalanul nem jelenti be, vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére
   20. További speciális esetek, amikor a fogászati garancia érvényét veszti:
    1. A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
    2. A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.
    3. A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
    4. A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).
    5. Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem lehetséges garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.
    6. Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások ( akár a rendszeres szájhigiéniai kezelések máshol történő elvégzése is) a garancia elvesztését eredményezik.

10. Fogtechnikai munkák elkészítési ideje:

  • A fogtechnikai labor által készített fogpótlások, készülékek átlagos esetben várható elkészítési ideje átlagosan
  • Kivehető fogpótlás: 10-20 munkanap
  • Rögzített fogpótlás: 10-15 munkanap
  • Kombinált fogpótlás: 15-30 munkanap
   • A várható elkészítési idők módosulhatnak, speciális esetekben, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott kezelési időpontot módosítja, illetve nem jelenik meg a rendelőben az előírt próbák alkalmával, valamint előre nem látható körülmények esetén.

11. Reklamáció:

  1. Megrendelő esetleges minőségi vagy egyéb kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: Gáspár Medical Center, 1085 Budapest, József körút 37-39. 2/10. vagy emailen: info@gasparmed.hu. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a Tel: +36303286337 telefonszámon.
  2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, fogpótlás esetén a kifogásolt fogművet, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától, számított 5 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
  3. Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

12. Egyéb rendelkezések:

 1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.
 2. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője az Anamnézis lap és a Szerződések (Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat, árajánlat, kezelési terv stb.) aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.
 3. Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó, különös tekintettel:
  1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
  2. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
  3. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
  4. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
  5. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet
  6. Egyéb, Szolgáltatónál érvényben lévő szakmai protokoll

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

A weboldal sütiket (cookie) használ a kellemesebb felhasználói élmény érdekében. A biztonságos böngészés mellett, az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez a sütik (cookie) engedélyezése szükséges.