fbpx

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Az alábbiakban a Gáspár Medical Center Kft. adatkezelési szabályzatáról olvashat, melynek mindenkori legfrissebb verziója a weboldal adatkezelési pontjában olvasható. A weboldal látogatásával ön elfogadja az Adatkezelésre vonatkozó szabályzatot. Amennyiben nem ért egyet ezekkel, kérjük, ne használja az oldalt!

Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy a Gáspár Medical Center Kft (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megismerhető legyen, maga az adatkezelés az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak megfeleljen, azokkal összhangban legyen. Ennek megfelelően az Adatkezelő célja, mint egészségügyi adatokat kezelő gazdasági társaság, hogy tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napjától irányadó GDPR, azaz „Általános Adatvédelmi Rendelet”-ben (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete), továbbá az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (továbbiakban Eüak.) az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozásnak maradéktalanul eleget tegyen.

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA KITERJED:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetre (Adatkezelő), annak valamennyi munkavállalójára, valamint a szakmai felügyeletet, ellenőrzést végző szervezetre és természetes személyre
 • az Adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre (továbbiakban: páciens vagy érintett)
 • azon külső szolgáltatóra, amely a fogorvosi/orvosi ellátást nyújtó Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül
 • az Eüak tv. előírásai szerint kezelt, a páciens vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra
 • jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az Adatkezelőnél fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésre

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATKEZELÉS CÉLJA

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja (Eüak tv. 4. § (1) bekezdés):

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is
 • a páciens egészségi állapotának nyomon követése
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele
 • a betegjogok érvényesítése
 • EESZT rendszer felé Adatkezelési megfelelés (1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 35/B.§, 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 2.§)

Egészségügyi és személyazonosító adatot az Eüak tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a fent meghatározottakon túl, a törvényben meghatározott esetekben lehet kezelni (pl: orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,; statisztikai vizsgálat; tudományos kutatás; közigazgatási / szabálysértési / ügyészségi / bírósági eljárás; stb).
Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
A törvényben meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel, vagy a szolgáltatások nyújtása során a természetes személy egyéni azonosítása érdekében gyűjtött adatok.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel. Az ő nevükben a szülő/törvényes képviselő nyilatkozhat.
A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie és átláthatónak kell lennie a természetes személyek számára, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele.
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

FOGALMAK

Érintett/páciens/felhasználó: az Adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható, illetve Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve (család-, utó-, leánykori név), neme, lakhelye, TAJ száma, azonosító jele, együttesen, vagy ezek közül bármelyik, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett/pácienes/felhasználó azonosítására

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége – az alkalmazott eljárástól függetlenül-, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik (pl: EESZT, OEP)

Adathordozó: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok lejegyzésére, tárolására és visszaolvasására alkalmas

Adatkezelő: A betegellátó, a szolgáltató vezetője, a szolgáltató alkalmazásában álló munkatársak, közegészségügyi-járványügyi közérdekből tisztiorvos, illetve közegészségügyi felügyelő, továbbá az egészségbiztosítási szerv, az orvos szakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, továbbá az egészségügyi adatok nélkül, – a lakossági célzott szűrővizsgálatok érdekében – az egészségügyi államigazgatási szerv

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel/felhasználóval/pácienssel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs

Egészségügyi ellátó hálózat: egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző szervezet és természetes személy

Betegellátó: a kezelést végző szakorvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy

Egészségügyi dolgozó: a fogorvos, orvos, egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy

Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul

Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától

Sürgős szükség: az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintettnek jogában áll 

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről
 • adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni
 • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján tagadhatja csak meg.

HELYESBÍTÉS ÉS ADATTÖRLÉS

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok  kiegészítését. 

Az EESZT rendszerben szereplő adatok módosítását az Érintett saját maga kezelheti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes
 • az érintett kéri, illetve az adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

törvény nem zárja ki 

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte

A helyesbítésről, törlésről az érintettet, vagy azokat, akiknek korábban az adatot továbbították, tájékoztatni kell, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti.

TILTAKOZÁSI JOG

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

 • a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az Adatkezelő az érintett tiltakozás ellenére kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha azt számára jogszabály teszi kötelezővé.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

A Gáspár Medical Center, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden, a nem valóságnak megfelelő, eltitkolt, elhallgatott adatok megadásából történő esetleges problémákért, károkért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. Az adatok módosítása a “HELYESBÍTÉS ÉS ADATTÖRLÉS” pontban kerül további szabályozásra.

ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – jogosult:

 • a betegellátó
 • szolgáltató vezetője
 • a szolgáltató vezetője által megbízott személy

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni az adatok biztonsága érdekében, hogy se véletlen, se szándékos megsemmisülés, változtatás, károsodás, nyilvánosságra kerülés ne történhessen meg, illetve illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

ADATFELVÉTEL

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét. A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását is biztosítani kell. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat (név, születési hely- idő, anyja neve, lakcíme), továbbá a kezelés előtt vagy annak során rögzített egészségügyi adatokat elektronikus adatbázisban rögzíti és tárolja. Az elektronikusan vezetett adatok esetében automatikusan rögzítésre kerül az idő és a felvezető az EESZT rendszerben és orvosi szoftveren keresztül (Cloudent).
Gyermekek esetében az adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte.

ADATTÖRLÉS

Adatot törölni csak a jelen Szabályzat alapján lehet. A törlés során be kell tartani az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Az adattörlést az Adatkezelő vezetőjének engedélyével lehet elvégezni, amennyiben jogszabály nem rendelkezett ellenkező képpen.. A kamerafelvételek során rögzített kép- és hanganyag legfeljebb 14 nap elteltével automatikusan törlésre kerül kivéve, ha az szabálysértési vagy büntetőeljárás alapjául szolgáló bizonyítékul szolgál, amely esetben az Adatkezelő a kép- és hanganyagot kizárólag a nyomozóhatóság részére küldheti tovább.

FOGORVOSI/ORVOSI ELLÁTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes. Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az orvosi dokumentációhoz szükséges adatok megadásának megtagadása esetén szolgáltató megtagadhat minden nemű ellátást.
Az egészségügyi ellátás/gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatokat a szakmai szabályoknak megfelelő. A kezelést végző fogorvos/orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével.
A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a gyógykezelt személy gyógykezelését végzők férhessenek hozzá. Az Adatkezelővel szerződésben álló fogtechnikai munkát végző cégek számára, csak a fogművek kifogástalan minőségben történő előállításhoz szükséges adatok közölhetőek, jelen szabályzatban foglaltak teljes körű betartása mellett.
A szolgáltató gyógyítási tevékenységének adminisztratív, adatkezelői és adatfeldolgozási tevékenységének végzéséhez fogászati/orvosi szoftvert (Cloudent) alkalmaz, mely keretein belül lehetőség nyílik a páciens számára értesítő, figyelmeztető, figyelemfelhívó esetlegesen marketing célú és tartalmú üzenetek küldésére. A páciens adatainak (első) felvételekor lehetősége van elérhetőségeit megadni, vagy nem megadni, kommunikációs preferenciáit kijelölni, engedélyezni vagy megtagadni szolgáltató részére értesítő, figyelmeztető, figyelemfelhívó esetlegesen marketing célú és tartalmú üzenetek küldését, amennyiben páciens ehhez hozzájárulását adja. A páciens hozzájárulása önkéntes, üzenet fogadási elérhetőségei és preferenciái kérésének megfelelően változtathatóak. A páciens bármilyen kommunikációs csatorna vagy üzenet fogadási preferencia változása/változtatási igénye esetén a szolgáltató felé történő jelzését követően a szolgáltató felelősségére az adatfeldolgozó rendszerben kerül sor.
Az alábbiakban felsorolt rendeletek alapján a szolgáltató jogszabályi kötelességének eleget téve, adatfeldolgozó szoftver bevonásával csatlakozott az EESZT-hez (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), melyhez a páciens adatainak kötelező továbbítását a fogászati/orvosi szoftver automatikusan végzi. A Páciens adatainak kezelését saját EESZT fiókjába belépve is kezelheti, vagy kérelmezheti szolgáltatónál az ott felügyelt, releváns, szolgáltató hatáskörébe tartozó adatok módosítását, amennyiben ezt jogszabály nem tiltja. További rendelkezések EESZT-ről:

 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény: Eüak.
 • Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet: EESZT rendelet
 • Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet: Gyógyszerrendelet

ORVOSI TITOK VÉDELME

A betegellátót, valamint a szolgáltatóval (Adatkezelővel) alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt, szerződéses partnerét, aki közvetlenül részt vesz a betegellátásban, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A betegellátót a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek.
A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy a szolgáltató valamennyi dolgozója kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri leírásába kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell. Az érintettnek (pácienseknek) joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

GYÓGYKEZELÉS SORÁN JELEN LÉVŐ SZEMÉLYEK

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával:

 • más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli
 • a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy esetében kerül sor
 • a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja, amennyiben a gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van
 • ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van.

Fent meghatározottakon felül jelen lehet az,

 • aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte
 • akinek az egészségügyi szolgáltató vezetője szakmai ok miatt engedélyt adott. A gyógykezelt személy kifejezett tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni

Egészségügyi szakember-képzés céljából az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulásával lehet jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója. A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző fogorvosnak

TÁJÉKOZTATÁSI JOG ÉS KÖTELEZETTSÉG, A BETEG JOGA A TÁJÉKOZTATÁSHOZ

A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről. A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző fogorvos kötelessége. A tájékoztatás megadását a beteg a szolgáltatási szerződés aláírásával igazolja. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is. A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző fogorvos/orvos adja meg. A beteg gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat. Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző fogorvos/orvos erre az adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik.
A kezelést végző fogorvos/orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja. A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené az egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag a fogorvos/orvos jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.
Telefonon, telefaxon az Eüat 11. § (1) alapján a beteg gyógykezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható. A kezelést végző fogorvos/orvos, illetve egészségügyi dolgozó a beteg szolgáltatónál történő kezelésének tényét – a beteg ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában – megerősítheti.

HOZZÁTARTOZÓ ÉS MÁS SZEMÉLY TÁJÉKOZTATÁSA

A páciens a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor, vagy később rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki. A páciesnt a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA

A páciens (vagy törvényes képviselője) jogosult tájékoztatást kapni a rá vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokról, betekinthet az egészségügyi dokumentációba. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik.

A páciens jogosult:

 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni
 • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni

AZ IMPLANTÁTUM REGISZTERREL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

Amennyiben a gyógykezelés során az érintett páciensnek implantátum beültetésére, kivételére vagy cseréjére kerül sor, akkor a szolgáltató, mint Adatkezelő, köteles az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozásokról az orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése céljából vezetett központi implantátumregiszter részére történő továbbítására.
A központi implantátumregisztert működtető egészségbiztosítási szerv a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez. A kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv minden személyazonosító adat tekintetében azonos kódképzési módszer alapján hozza létre úgy, hogy az a személyes adatokra történő visszafejtést ne tegye lehetővé és ugyanazon beteg tekintetében valamennyi adattovábbítás – függetlenül a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltatótól – azonos kapcsolati kódhoz kapcsolódjon.
Amennyiben az implantátumot viselő személy egészségének védelme érdekében sürgős szükség vagy egészségét veszélyeztető állapot megelőzése vagy elhárítása érdekében szükséges, és a legutolsó, implantációval kapcsolatos ellátást végző egészségügyi szolgáltató jogutód nélkül megszűnt vagy az egészségügyi dokumentáció nem vagy jelentős késedelemmel szerezhető be, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv megismerheti az Eütv. 101/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat annak érdekében, hogy az érintettel kapcsolatba lépjen és tájékoztassa az egészsége védelmében szükséges teendőkről.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, JÁRVÁNYÜGYI CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

A betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi és személyazonosító adatot, ha fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül fel. Az ÁNTSZ intézete közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett személyazonosító adatait, melyet szolgáltató köteles átadni.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA

Az érintettről/páciensről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, illetve azok esetleges kiadását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét, az adatkezelés célját.
A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok károsodás/sérülés/módosítás elleni védelmét, nyilvánosságra kerüléssel szembeni biztonságát, illetéktelen személyek elleni hozzáférését.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ TÁROLÁSÁNAK ÉS ARCHIVÁLÁSÁNAK RENDJE

A páciens vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza, melyet úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

 • a beteg személyazonosító adatait
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • a kórelőzményt, a kórtörténetet
 • az első vizsgálat eredményét
 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját
 • az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérő betegségeket és szövődményeket
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat
 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet

A DOKUMENTÁCIÓ TÁROLÁSA, RENDSZEREZÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket
 • a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat
 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen. Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év).
Az Adatkezelő maga alakítja ki az egészségügyi dokumentáció tárolásának szabályait, lehetőségeit figyelembe véve. A dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell. A tárolási rendszerbe helyezett dokumentumok kivételekor egyszerű, de a követést biztosító rendszert kell alkalmazni.

ADATVÉDELEM és ADATKEZELÉS

Manuálisan kezelt adatok
Az adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségű adathordozóra (hagyományos papír, formanyomtatvány) kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő személy felel.

Elektronikusan tárolt adatok
Elektronikusan tárolt adatok esetében adatot csak a hozzáférési listára felvett, nyilvántartott adatkezelő kezelhet. Az adatkezelőnek egyéni, titkos jelszóval kell bejelentkeznie a rendszerbe. A rendszerbe történt, jelszóval védett adatkezelésért az adatkezelő felel. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő kötelessége, hogy egyéni jelszava titkosságát biztosítsa.
Nem a szolgáltatónál tárolt (fogászati/orvosi szoftver tárhelye, EESZT tárhelye) adatok tárolási, hozzáférési, módosítási, sérülési biztonságáért az adott harmadik fél felel.

Adatvédelmi képzés
Az Adatkezelő alkalmazottainak rendszeres jelleggel tartott adatkezelési és adatvédelmi képzésének biztosítása a vezető kötelezettsége. A képzést dokumentáltan kell megtartani. Az új belépő alkalmazottak adatvédelemmel kapcsolatos felkészítését a vezető végzi, a képzést dokumentálja.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton, vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Az adatok tárolása és továbbítása során az általános baleset- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe kell venni.

Eljárás az adatok sérülése esetén
Az egészségügyi és személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén arendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását.

Az adatkezelési rendszer sérülése, illetve károsodása esetére tervezett intézkedések
A fogorvosi/orvosi ellátást nyújtó szolgáltató meghatározott időközönként automatikus biztonsági mentést végez a számítógépes rendszerben, így folyamatossá téve az adatok mentését. Harmadik félnél tárolt adatok biztonsági mentéséért harmadik fél felelős.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik. Az adatvédelmi tisztviselő lehet az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

Feladatai:

 • tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részére
 • ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezések betartását
 • együttműködik a felügyeleti hatósággal

ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe (Cloudent Kft). Az adatfeldolgozó biztosítja az Adatkezelő számára a betegdokumentáció elektronikus adatbázisban történő rögzítéséhez használt szoftvert. Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt jogszabály kötelezi.
Az Adatkezelő az adatok kezelése során a fentieken túl, könyvelési és adókötelezettségek teljesítése érdekében alkalmaz további adatfeldolgozót a könyvelési feladatok teljesítése céljából. Az adatfeldolgozó a betegeknek kizárólag azon személyes adatait ismeri meg, melyek a szolgáltatási díjról kiállított számlán feltüntetésre kerülnek (név, lakcím). Az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás jogalapja ezen esetben a GDPR rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Az adattárolás ideje a könyvelési iratok tekintetében a jogszabályban rögzített 10 év.

Manhercz Csilla

21395285
Adószám: 60545129-1-42
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 8. 3/2.

Cloudent Kft.

Képviseli: Bögi Kristóf
Adószám: 26528221-2-41
Cégjegyzék: 01-09-330092
Székhely: 1027 Budapest, Lipthay utca 3.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Gáspár Medical Center Kft.

Képviseli: Dr. Gáspár Lajos
Adószám: 32063491-1-42
Cégjegyzék: 01-09-405006
Székhely: 1085 Budapest, József körút 37. 2/10.
Telefon: +3630 328 6337
Email: info@gasparmed.hu

WEBES TÁJÉKOZTATÁS

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársunkkal.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 15. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatótól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos szükséges adatokat
 • szakmai területére vonatkozó információk
 • demográfiai adatok
 • termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásaihoz használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről, szolgáltatásokról és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, szolgáltatásainkról előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az adatvédelmi szabályzatban olvashatnak, illetve tájékoztatást kérhetnek Adatkezelőtől. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet, azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, mint például:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz
 • hírleveleink eljuttatásához
 • belső nyilvántartásához
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel

A weboldal üzemeltetője:

Gáspár Medical Center Kft.
Cím: 1085 Budapest, József körút 37. 2/10.
Asz: 32063491-1-42
Képviselője: Dr. Gáspár Lajos
Elérhetőség: info@gasparmed.hu

A weboldal szerkesztője:

Gáspár Eszter e.v.
Cím: 2030 Érd, Bádogos utca 50.
Asz: 76362538-1-42
Elérhetőség: gaspareszter@gasparmed.hu

A weboldal tárhelye:

Maxer Hosting Kft.
Cím: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Asz: 13670452-2-08
Képviselője: Nyers Péter
Elérhetőség: info@maxer.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Gáspár Medical Center Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot jogszabály változása esetén egyoldalúan módosítsa.

A weboldal sütiket (cookie) használ a kellemesebb felhasználói élmény érdekében. A biztonságos böngészés mellett, az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez a sütik (cookie) engedélyezése szükséges.